Algemene voorwaarden


Foodworld B.V. (h.o.d.n. Drankenworld.nl) is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64478327en is gevestigd aan de Waalhaven N.Z. 45 (3087 BJ) te Rotterdam.

Artikel 1 – Begrippen
 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Onder Foodworld wordt tevens verstaan haar werknemers, en door haar ingeschakelde derden.
 • Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Koper: het Bedrijf of die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 • Verkoper: de aanbieder (groothandel) die producten aan Koper aanbiedt, hierna: Foodworld.
 • Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod van Verkoper aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
 • Producten: de producten die Foodworld aanbiedt zijn voedselproducten, schoonmaakmiddelen en huishoudproducten.
 • Overeenkomst: de (koop)overeenkomst tot het leveren van producten waartoe Koper opdracht heeft gegeven aan Verkoper.
 • Website: de website die Foodworld gebruikt is https://drankenworld.nl.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Foodworld en iedere overeenkomst tussen Foodworld en een koper en op elk product dat door Foodworld wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Foodworld, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Foodworld aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Foodworld zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Foodworld is overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 • Onduidelijkheden over de inhoud en/of uitleg van de artikelen in de algemene voorwaarden of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 3 – Het Aanbod
 • Alle door Foodworld gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd of uitdrukkelijk mondeling wordt besproken. De factuur die Koper ontvangt bij aflevering van de bestelling is leidend en dient door Koper ondertekend te worden.
 • Het door Foodworld gedane aanbod is vrijblijvend. Foodworld is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Foodworld het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Foodworld gegronde reden te weigeren
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Foodworld niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Foodworld kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 • Levertijden in het aanbod van Foodworld zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Foodworld niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard.
 • Een Aanbod kan door Verkoper via de webshop, per e-mail, telefonisch en in persoon gedaan worden.
 • Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Foodworld, zal Foodworld de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen. Indien de overeenkomst telefonisch tot stand is gekomen, zal Foodworld de bestelling nogmaals bevestigen en een factuur sturen naar Koper met daarop zijn telefonische bestelling.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Foodworld daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 • Foodworld is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 • Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing.
Artikel 4A – Duurtransacties
 • Koper kan een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van drie maanden en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
 • De opzegging van de bovengenoemde overeenkomst, kan door Koper opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Koper is aangegaan.
 • Een overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van producten, eindigt automatisch na afloop van de laatste levering.
 • Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de overeenkomst na een jaar te allen tijde door Koper, niet zijnde een Bedrijf, opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is. Indien Koper een Bedrijf is kan hij deze overeenkomst slechts met een opzegtermijn van drie maanden, conform de overeengekomen opzeggingsregels opzeggen.
Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
 • Foodworld zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Foodworld het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 • De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Foodworld aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Foodworld worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Foodworld zijn verstrekt, heeft Foodworld het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 • Foodworld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Foodworld is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Foodworld bekend was.
 • Koper vrijwaart Foodworld voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
Artikel 6 – Levering
 • Levering geschiedt vanaf het magazijn van Foodworld.
 • Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Foodworld of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Foodworld recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Foodworld schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 • Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 • Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Foodworld gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 • Indien de zaken worden bezorgd door Foodworld of een externe vervoerder is Foodworld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Deze bezorgingen geschieden tot aan de voordeur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De kosten van bezorging komen te vervallen indien Koper voor een bedrag van tenminste 500 euro (zegge: vijfhonderd euro) exclusief BTW aan producten besteld.
 • Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
 • Indien Foodworld gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, welke nog niet door koper zijn verstrekt aan Foodworld, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Foodworld ter beschikking heeft gesteld.
 • Indien Foodworld een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Foodworld levert, indien het product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product met 2 werkdagen op het door Koper afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat wordt. De uiterlijke termijn waarop bestellingen uitgevoerd worden bedraagt 7 werkdagen.
 • Foodworld is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Foodworld is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 • Foodworld behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat. Leveringen kunnen uitgevoerd worden indien alle facturen zijn betaald waarvan de betalingstermijn van 30 dagen is verstreken.
 • Koper, althans een daartoe bevoegde vertegenwoordiger, dient te tekenen voor de ontvangst van een levering. De onbevoegdheid van de persoon die tekent kan nimmer aan Foodworld worden tegengeworpen, behoudens het geval dat de onbevoegdheid voor Foodworld kenbaar was, de bewijslast hiervoor rust op Koper die deze bewijslast expliciet aanvaard.
Artikel 7 – Onderzoek, reclames
 • Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 • Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Foodworld is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper.
 • Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Foodworld te worden gemeld op info@drankenworld.nl. Voor bedrijven geldt een termijn van acht dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen twaalf maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 • Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodworld op de wijze zoals door Foodworld aangegeven. Foodworld heeft het recht om Producten met name (bederfelijke) etenswaren en Producten waarvan de verpakkingszegel c.q. hygiënezegel is verbroken, te weigeren.
 • Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Foodworld, conform de retourinstructies van Foodworld. Koper kan ten behoeve van het retour sturen contact opnemen via info@drankenworld.nl.
 • Indien Koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten daarvan voor zijn rekening.
 • Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres.
 • Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
Artikel 8 – Prijzen
 • Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 • De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Op de factuur wordt het bedrag inclusief BTW getoond.
 • Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Foodworld geen invloed heeft, kan Foodworld deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 • Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Foodworld naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst veranderde wet- en regelgeving die van invloed is op de inkoopprijs dan wel de verkoopprijs van de Producten. Voorbeelden daarvan zijn hogere accijnzen of een tariefverhoging in het kader van de omzetbelasting.
Artikel 9 – Betaling en incassobeleid
 • Betaling dient te vooraf te geschieden tenzij betaling bij aflevering overeengekomen is, op een door Foodworld aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Koper dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Foodworld. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Foodworld een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Foodworld op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 • Foodworld heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Foodworld kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Foodworld kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 • Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van maximaal 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal Koper een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag alsnog te voldoen.
 • Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Foodworld zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de vervaldatum van iedere factuur, tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 • Indien Foodworld meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding door Koper. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.
Artikel 10 – Garantie
 • Foodworld staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.
 • De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Foodworld is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Foodworld de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Foodworld te retourneren en de eigendom aan Foodworld te verschaffen.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Foodworld, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
 • Indien de door Foodworld verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
Artikel 11 – Opschorting en ontbinding
 • Foodworld is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Bovendien is Foodworld bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Foodworld gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 • Voorts is Foodworld bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Foodworld op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Foodworld de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Foodworld behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12 – Beperking aansprakelijkheid
 • Indien het uitvoeren van overeenkomst door Foodworld leidt tot aansprakelijkheid van Foodworld jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Foodworld in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per situatie.
 • Foodworld is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Foodworld geleverde producten is uitgesloten.
 • Foodworld is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 • Foodworld is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 • Foodworld staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Foodworld verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Foodworld vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Foodworld binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
Artikel 13 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop deze aan koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 – Overmacht
 • Foodworld is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Foodworld, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Foodworld zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Foodworld en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Foodworld buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • Foodworld heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Foodworld zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zo veel Foodworld ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Foodworld gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 • Foodworld gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Foodworld de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@drankenworld.nl.
 • Indien Foodworld op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 16 – Klachten
 • Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Foodworld of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@drankenworld.nl als onderwerp “klacht”.
 • De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Foodworld de klacht in behandeling kunnen nemen.
 • Foodworld zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 17 – Toepasselijk recht
 • Op elke overeenkomst tussen Foodworld en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Foodworld en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij regels van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.